Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Borenco
de ondernemer die producten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
Koop op afstand
een overeenkomst die tot stand komt via internet, telefoon, fax of post;
Bedrijf 
de natuurlijke - of rechtspersoon (koper) die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Consument (consumentenkoop)
de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Bedenktijd
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koop op afstand.
 
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 
Borenco gevestigd aan de Nobelstraat 9A, 6902 PH te Zevenaar
BTW-identificatienummer: NL172155666B02, KvK nummer: 09186119
 
Onder Borenco vallen de hierna te noemen webshops: 
www.borenco.nl / www.borencotools.nl / www.bovenfrezenshop.nl / www.klimshop24.nl / www.borentappenschuren.nl 
 
E-mailadres voor correspondentie: info@borenco.nl
 
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Borenco en op elke koop op afstand tussen Borenco en de koper.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg (PDF-bestand) beschikbaar op zodanige wijze dat deze door de koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3.3 De algemene voorwaarden van Borenco zijn uitdrukkelijk van toepassing, met uitsluiting van de algemene- of inkoopvoorwaarden van de koper.
 
 
Artikel 4 – Het aanbod
 
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod  bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Als Borenco op haar webshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Borenco niet.
 
 
Artikel 5 – De overeenkomst
 
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment  van aanvaarding door de koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2   Indien de koper het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Borenco onverwijld langs elektronische weg of per fax 
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 
Borenco is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht
 
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Borenco retourneren, overeenkomstig de door Borenco verstrekte duidelijke instructies.
6.3 Borenco is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
6.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Borenco dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
6.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 
 
Artikel 7 – De prijs
 
7.1 De door Borenco in haar webshops genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
7.2 Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden. Deze worden in het bestelproces uitdrukkelijk vermeld.
7.3   Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
7.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
7.5 In afwijking van het vorige lid kan Borenco de producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Borenco geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 
 
Artikel 8 – Garanties en reclames 
 
8.1 Borenco staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
8.2 Indien van toepassing gelden voor de door Borenco geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden, zoals producenten en importeurs.
8.3 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden
8.4 Koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen –en bij uiterlijke gebreken onverwijld- schriftelijk (waaronder ook e-mail verstaan wordt) en gemotiveerd aan Borenco te worden gemeld. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken.
8.5 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er is tijdig gereclameerd, dan heeft Borenco de keus om het desbetreffende product  te vervangen, zorg te dragen voor herstel, dan wel de factuurprijs plus de betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
8.6 Klachten aangaande geleverde producten die meer dan een jaar nadat de koper het product ontvangen heeft, worden ingediend, worden door Borenco niet meer in behandeling genomen. 
 
 
Artikel 9 – Levering en uitvoering
 
9.1 Borenco zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Borenco kenbaar heeft gemaakt, niet zijnde een postbus adres.
9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Borenco geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 10 dagen nadat de bestelling geplaatst heeft, bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst, zonder kosten, te ontbinden.
9.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Borenco het bedrag dat koper (vooruit) betaald heeft, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Borenco zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Borenco betaalt dan de verzendkosten.
9.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Borenco tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
 
 
Artikel 10 – Betaling
 
10.1 Betaling vindt plaats op (een van) de wijzen zoals door koper aangegeven tijdens de bestelprocedure. Op de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)condities van toepassing zijn. De datum van betaling is de datum waarop het betaalde bedrag ontvangen is door Borenco op haar bank-/betaalrekening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
10.2 Borenco is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.
10.3 Indien er op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.
10.4 Indien, na het verstrijken van de betalingstermijn door Borenco nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd. 
10.5 Alle door Borenco gemaakte kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late of onvolledige betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 exclusief BTW.
10.6 In afwijking van artikel 10.5 zijn de buitengerechtelijke kosten bij consumentenloop: over de eerste € 2500 15% (met een minimum van € 40), over de volgende € 2500 10% en over de daarop volgende € 5000 10%.
 
 
Artikel 11 – Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
 
11.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht (artikel 14) en in artikel 10, is Borenco bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: 
A) indien de koper in verzuim is of Borenco goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
B) in geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of 
C) indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Borenco kan worden gevergd.
11.2 In de gevallen genoemd in artikel 11.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Borenco niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de koper toe te rekenen zijn.
 
 
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
 
12.1 Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze 
al het geen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Borenco is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden
12.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, 
doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 
 
Artikel 13 - Aansprakelijkheid voor schade
 
13.1 Borenco is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt: 
A) door ondeskundig gebruik van het geleverde op andere wijze dan voorgeschreven in de 
gebruiksvoorschriften aangaande de producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan 
waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; 
B) doordat Borenco is uit gegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; 
C) door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld; 
D) misverstanden, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen, ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.
13.2  Alleen directe en aan Borenco toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. 
Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
13.3 Voor zover Borenco aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het 
factuurbedrag dat op de (deel) levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal 
zijn dan het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomende geval aan Borenco uitkeert
13.4 De koper vrijwaart Borenco voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.
 
 
Artikel 14 – Overmacht
 
14.1 In het geval dat Borenco ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze 
gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten tot de overmachtsituatie is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht zijn getroffen te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Borenco geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Borenco niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend, niet of niet tijdige levering door leveranciers van Borenco, import en export verboden opgelegd door of vanwege overheden, stakingen of afwezigheid door ziekte van een groot aantal van de werknemers van Borenco, haar leveranciers of door haar ingeschakelde derden, elektrische storingen of storingen in de online bestelsystemen van Borenco.
 
 
Artikel 15 – Privacy en persoonsgegevens
 
15.1 Persoonsgegevens verkregen door Borenco als gevolg van bestelling van een product zullen alleen bewaard 
en verwerkt worden teneinde aan haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst te voldoen, voor marketing en reclamedoeleinden van Borenco en behoud van de klantenrelatie met koper. Bij de verwerking van de persoonsgegevens zal Borenco de toepasselijke regelgeving in acht nemen, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. 
15.2 Koper is te allen tijde gerechtigd zijn/haar persoonsgegevens, zoals geregistreerd, in te zien. Een verzoek 
daartoe dient te worden gericht aan: info@borenco.nl
 
 
Artikel 16 - Geschillen
 
16.1 Op overeenkomsten tussen Borenco en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, 
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3 Tenzij de wet dwingend anders bepaalt, is bij uitsluiting de Rechtbank te Arnhem bevoegd om over enige 
geschil ten aanzien van de overeenkomst te oordelen. 
 
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Arnhem onder nummer 09186119 en kunnen worden geraadpleegd op de website van Borenco: www.borenco.nl en op de hierna te noemen webshops: www.borenco.nl / www.borencotools.nl / www.bovenfrezenshop.nl / www.klimshop24.nl / www.borentappenschuren.nl / www.verspaning-shop.nl / www.diamant-gereedschap.nl 
 
 
  • Bovenfrezenshop
  • Klimshop
  • Borencotools
  • Borentappenschuren
  • Borenco
Copyright © 2012 –20 Borenco, online technische groothandel
Bekijk Mobiel / Standard